Miljö

Att vi följer lagar och förordningar är ett minimikrav i vår verksamhet och vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöarbete för att förbättra de effekter vår verksamhet har på vår gemensamma miljö.

Miljöpolicy

Säkerhetsgruppen AB's miljöpolicy har som mål att på ett effektivt sätt bidra till en förbättrad gemensam miljö med hänsyn till vår verksamhet och inom ramarna för vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat.

Vår miljöpolicy innehåller följande huvudpunkter:

Produkter
Vi använder enbart kvalitetsprodukter till våra installationer, detta betyder att produkterna har lång livslängd och när produkterna är förbrukade så återvinns dessa enligt dokumenterade rutiner. Vi ställer lägst samma krav på våra leverantörer som på oss själva.

Fordon
Fordon som företaget införskaffar skall väljas med hänsyn tagen till dess miljöpåverkan. Vidare skall körsätt samt underhåll av dessa fordon i så liten utsträckning som möjligt påverka miljön.

Kontorsmaterial
Genom dokumenterade rutiner för inköp, användande och återvinning av såväl kontorsmaskiner samt material säkerställer vi att vårt arbete utförs så effektivt som möjligt ur miljösynpunkt.

Personal
Alla inom Säkerhetsgruppen AB är delaktiga i miljöarbetet och vi har alla ett ansvar för att uppnå våra uppställda mål inom miljöfrågor. Att samtliga anställda är utbildade i företagets miljöarbete är en förutsättning för att vi skall lyckas.

Ska du investera i säkerhetsteknik? Vi ger dig ett kostnadsfritt förslag.

Kontakta oss